top of page

Integrated Business Planning (IBP) binnen de context van Operational Excellence

Programma's over een verbeterde Administratieve Organisatie en Interne Controle - AO/IC, volwassenheidsniveaus, Informatie Voorziening - IV en de term De Basis Op Orde zijn niet meer weg te denken. En ook agile heeft de nodige impact gehad en beïnvloedt onder andere hoe de operatie, het management en de directie met ellkaar samenwerken en elkaar informeren. Maar wat nou als je één centraal besluitvormingsoverleg zou hebben, dat op alle niveaus handelt om waar het echt om gaat: capaciteit. En dan capaciteit in de breedtse zin des woords, denk hierbij aan maximale load van een ordersysteem, stekkertjes, netwerkcapaciteit, aantal medewerkers, benodigde dozen, etc. En natuurlijk ook alle andere entiteiten van geld en tijd. In dit blog wordt Integrated Business Planning oppervlakkig verkent en in relatie gebracht met Operational Excellence.

operational excellence integrated business planning

Wat is Integrated Business Planning (IBP)


Integrated Business Planning (IBP) is een geavanceerde vorm van bedrijfsplanning die verder gaat dan traditionele Sales and Operations Planning (S&OP). IBP integreert niet alleen de vraag- en aanbodplanning, maar omvat ook financiële (S&OP II) en strategische plannen, waardoor een holistische benadering van de bedrijfsvoering mogelijk wordt. De belangrijkste kenmerken van IBP zijn:


 1. Strategische afstemming: Koppelen van strategische bedrijfsdoelen aan operationele plannen en tactische ondersteuning.

 2. Volledige integratie: Inclusief alle bedrijfsfuncties, zoals financiën, HR, en IT, naast de traditionele S&OP-functies.

 3. Langetermijnfocus: Naast kortetermijnplanning richt IBP zich ook op de lange termijn strategische doelen.

 4. Geavanceerde analyse: Gebruik van geavanceerde analysetools en data-integratie voor betere besluitvorming.


IBP en Operational Excellence

Operational Excellence richt zich op zo efficiënt mogelijk voortbrengen van hoogwaardige producten en diensten, door middel van meetbaar effectieve processen. Er wordt gekeken vanuit de klant of klantreis en gaat dwars door de ketens heen. Het doel is een optimalisatie van de TimeQualityCosts, passend bij de klantbelofte. IBP ondersteunt deze doelen op verschillende manieren.


 1. Holistische Benadering: IBP integreert verschillende bedrijfsfuncties zoals financiën, verkoop, marketing, productie en HR. Dit zorgt voor een holistische benadering van besluitvorming die aansluit bij de principes van Operational Excellence. Hierdoor kunnen alle afdelingen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en worden silo's binnen de organisatie geëlimineerd.

 2. Verbeterde Samenwerking: IBP bevordert samenwerking en communicatie tussen verschillende afdelingen. Regelmatige cross-functionele vergaderingen zorgen ervoor dat alle belanghebbenden op één lijn zitten, wat cruciaal is voor het succes van Operational Excellence. Deze verbeterde samenwerking leidt tot betere afstemming en een meer geïntegreerde aanpak van bedrijfsprocessen.

 3. Geavanceerde Data-analyse: IBP maakt gebruik van geavanceerde analysetools en data-integratie, wat leidt tot meer geïnformeerde en nauwkeurige beslissingen. Door het gebruik van data-analyse kunnen bedrijven inefficiënties identificeren, elimineren en processen continu verbeteren, hetgeen ook weer raakt aan de principes van Operational Excellence.

 4. Consistentie in Besluitvorming: Een centraal IBP-proces zorgt voor consistentie in de besluitvorming door het hele bedrijf. Strategische, tactische en operationele beslissingen worden genomen op basis van dezelfde set data en analyses, wat de coherentie en effectiviteit van de bedrijfsstrategie verbetert. Dit zorgt ervoor dat de organisatie als geheel beter functioneert en sneller kan reageren op veranderingen.

 5. Flexibiliteit en Wendbaarheid: IBP stelt organisaties in staat om sneller te reageren op veranderingen in de markt of interne omstandigheden. Door continue monitoring en herziening van plannen kunnen bedrijven flexibel en wendbaar blijven, wat ook weer essentieel is binnen de context van Operational Excellence. Deze flexibiliteit helpt bedrijven om beter om te gaan met onzekerheden en risico's en bestendigd daarmee de continuïteit.


Implementatie van IBP als Centraal Besluitvormingsorgaan

De implementatie van IBP als centraal besluitvormingsorgaan vereist een aantal strategische stappen en overwegingen.


 1. Top-down Ondersteuning: Voor een succesvolle implementatie van IBP is steun van het topmanagement essentieel. Dit zorgt voor de benodigde middelen en prioriteitstelling. Het topmanagement moet duidelijk maken dat IBP een prioriteit is en dat alle afdelingen moeten samenwerken om dit te realiseren.

 2. Integratie van Technologie: Het gebruik van geavanceerde softwaretools voor data-analyse, prognoses en planning is cruciaal voor de effectiviteit van IBP. Deze tools helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over verschillende afdelingen heen, waardoor een integraal beeld ontstaat van de bedrijfsvoering. Het implementeren van dergelijke technologieën kan een aanzienlijke investering vergen, maar de voordelen in termen van efficiëntie en besluitvorming rechtvaardigen deze kosten.

 3. Cultuur van Samenwerking: Het creëren van een cultuur waarin samenwerking en transparantie worden aangemoedigd, is belangrijk voor het succes van IBP. Dit kan worden bereikt door regelmatige cross-functionele vergaderingen, trainingen en workshops. Het is essentieel dat medewerkers begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel en dat ze gemotiveerd zijn om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

 4. Continue Verbetering: IBP moet worden gezien als een continu verbeteringsproces. Regelmatige evaluaties en aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het proces effectief blijft en zich aanpast aan veranderende omstandigheden. Dit betekent dat bedrijven voortdurend hun processen moeten monitoren, inefficiënties moeten identificeren en verbeteringen moeten doorvoeren.


Case Study: Succesvolle Implementatie van IBP

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie van IBP is te zien bij Unilever. Door IBP te omarmen, in combinatie met AI, heeft Unilever een holistische benadering van bedrijfsplanning ontwikkeld die hen in staat stelt om snel te reageren op marktveranderingen en efficiënt te opereren. De integratie van financiële, operationele en strategische plannen heeft geleid tot verbeterde samenwerking tussen afdelingen en betere besluitvorming, wat uiteindelijk resulteerde in verhoogde winstgevendheid en klanttevredenheid.


Conclusie

Integrated Business Planning (IBP) kan een krachtig centraal besluitvormingsorgaan zijn binnen de governance van een organisatie, vooral wanneer het wordt geplaatst binnen de context van Operational Excellence. Door IBP te implementeren, kunnen organisaties een coherente, wendbare en goed afgestemde bedrijfsstrategie ontwikkelen en uitvoeren, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en concurrentievoordeel. De integratie van IBP in de bedrijfsvoering zorgt ervoor dat alle beslissingen in lijn zijn met de strategische doelen en operationele behoeften, wat de basis vormt voor duurzame groei en succes.


Aanbevelingen

 1. Topmanagement Betrokkenheid: Zorg voor actieve betrokkenheid en steun van het topmanagement om IBP succesvol te implementeren.

 2. Investeren in Technologie: Investeer in de juiste technologieën die data-analyse en integratie mogelijk maken.

 3. Cultuurverandering: Bevorder een cultuur van samenwerking en continue verbetering.

 4. Regelmatige Evaluatie: Voer regelmatige evaluaties uit om het IBP-proces aan te passen en te optimaliseren.

Voor een uitgebreide uitleg en best practices, raadpleeg onze adviseur of kom eens langs!

Comments


bottom of page