top of page

Waarom EMVI en meetbare afspraken perfect samengaan voor gemeentelijke aanbestedingen

Als gemeente ben je gebonden aan aanbestedingsregels wanneer je op zoek gaat naar een externe partij om een bepaalde opdracht uit te voeren. De EMVI-methode is een van de meest gebruikte methoden om een winnende partij te selecteren. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en biedt de mogelijkheid om de inschrijvingen van verschillende leveranciers te beoordelen op meer dan alleen de prijs.


Totus Consultancy
aanbestedingen

EMVI in een notendop

Bij de EMVI-methode wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar andere criteria die belangrijk zijn voor de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteit, duurzaamheid, service, innovatie, of garanties. De opdrachtgever bepaalt vooraf welke criteria belangrijk zijn en hoe deze gewogen worden ten opzichte van elkaar. De inschrijvers moeten in hun offerte aangeven hoe zij invulling geven aan deze criteria en welke meerwaarde zij kunnen bieden ten opzichte van de andere inschrijvers. De inschrijvingen worden vervolgens beoordeeld op basis van de vooraf bepaalde criteria en de bijbehorende wegingsfactoren. De inschrijving die het beste scoort op de totale EMVI-score, wint de opdracht.


EMVI is waardevol voor gemeentelijke aanbestedingen

Als gemeente ben je gebonden aan wet- en regelgeving, maar dat betekent niet dat je geen keuzes kunt maken. Door de EMVI-methode te gebruiken, krijg je als gemeente de mogelijkheid om meer dan alleen naar de prijs te kijken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een partij die meer ervaring heeft met een specifieke aanpak, of voor een partij die zich in het verleden heeft bewezen op het gebied van duurzaamheid of innovatie.


De EMVI-methode is een wettelijk toegestane methode om een aanbesteding te doen. De EMVI-methode is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, die richtlijnen bevatten voor het toepassen van de EMVI-methode. Bij het hanteren van de EMVI-methode moeten de criteria die worden gehanteerd objectief, transparant, proportioneel en non-discriminatoir zijn. Daarnaast moeten de criteria voldoende samenhangend zijn met de opdracht en mogen zij niet onnodig zwaar zijn. Door deze randvoorwaarden te hanteren, kan de EMVI-methode bijdragen aan een eerlijk en transparant aanbestedingsproces.


Meetbare afspraken en EMVI

Een belangrijke voorwaarde voor de EMVI-methode is dat de criteria vooraf goed worden bepaald en meetbaar zijn. Dat betekent dat er meetbare afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening, de snelheid van levering, de duurzaamheid van het product of de innovativiteit van de aanpak. Op die manier kun je als opdrachtgever objectief beoordelen welke inschrijving het beste voldoet aan de gestelde eisen. Dit is waar de principes van operational excellence goed van pas komen.


De principes van operational excellence en EMVI

De principes van operational excellence zijn gericht op het continu verbeteren van processen en het bereiken van optimale resultaten. Dit betekent dat er meetbare afspraken worden gemaakt en dat er gestreefd wordt naar een optimale afstemming tussen de wensen van de klant en de interne processen van de organisatie. Bij EMVI worden er ook meetbare afspraken gemaakt, en wordt er gestreefd naar een optimale afstemming tussen de gestelde eisen en de inschrijvingen van de leveranciers.


Conslusie

Door de EMVI-methode te hanteren bij aanbestedingen kunnen overheidsorganisaties ervoor zorgen dat zij de juiste leverancier selecteren op basis van criteria die aantoonbaar aansluiten bij de opdracht. Hierdoor wordt de kans op succesvolle uitvoering van de opdracht vergroot en wordt er bijgedragen aan het behalen van de gewenste doelen en resultaten. Het toepassen van meetbare afspraken en de principes van operational excellence kan hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Comments


bottom of page